Пациентите с трайни увреждания над 90% имат право на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги веднъж годишно. Добавката се равнява на трикратния размер на гарантирания минимален доход, който в момента е 225лв, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Социалните помощи се изплащат след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в срок от 1 месец от датата на ползването им.


Необходими документи:

  • медицинско направление №119 от лекуващия лекар в 2 екземпляра
  • ТЕЛК / НЕЛК
  • медицинска документация - снимки, епикризи, изследвания и др. (при необходимост)